برچسب ها:قدردانی حاج جواد قران نویس از شهروندان خیرخواه،بابت پرداخت زکات فطریه