برچسب ها:زکات فطریه

زکات فطریه

زکات فطریه

بنیاد حمایت از کودکان بی سرپرست و سرطانی استان اردبیل آمادگی خود را جهت دریافت فطریه ی شهروندان نوع دوست اعلام می دارد.    عزیزان می توانند به یکی از روشهای زیر فطریه ی خود را جهت حمایت از کودکان سرطانی واریز فرمایند.. ملی سیبا  ۰۱۰۵۲۳۳۳۳۵۱۰۰۶ ملی سیبا مجازی(کارت به کارت)  ۶۰۳۷۹۹۱۱۹۹۵۱۱۲۰۹ پرداخت با کد […]

ادامه مطلب