افراد مبتلا به MS زیر ۲۰ سال

Project Info
  • Construction Date: فروردین 95
  • Location: ایران - اردبیل
  • Category: شمیم مهر
Project Details

افراد مبتلا به MS  تحت حمایت شمیم مهر، افراد زیر بیست سالی هستند که به علت عدم وجود موسسه یا نهادی جهت حمایت مالیدر سطح استان اردبیل تحت پوشش موسسه قرار گرفته و با ارائه مدارک پزشکیهزینه های درمانی خود را دریافت می نمایند.

More Project Details

افراد مبتلا به MS  تحت حمایت شمیم مهر، افراد زیر بیست سالی هستند که به علت عدم

وجود موسسه یا نهادی جهت حمایت مالیدر سطح استان اردبیل تحت پوشش موسسه قرار

گرفته و با ارائه مدارک پزشکیهزینه های درمانی خود را دریافت می نمایند.