فعالیت های شمیم مهر

پرداخت هزینه های درمانی

فعالیت های روانشناسی

فعالیت های فرهنگی آموزشی