هیئت امنا

حاج جواد قرآن نویس

حاج محمد رحیم کنعانی

حاج رضوان نمادی وثوقی

صمد نوری

حاج عزت آیینه چی

مهندس ایرج خوش باطن

حاج علی مکارمی

خانم ثریا بی گناه

خانم دکترسوسن قره آغاجی

خانم دکتر فرناز امانی

دکتر فرهاد پور فرضی

دکترمنصور جعفری نمین

دکتر فرزاد احمد آبادی

دکتر رضا دیده ور

دکتر محمد علی ذکاوتی

دکتر حسین پاکروی

دکتر افشین فتحی

دکتر حسین نیک منش

دکترحمیدصمدی بیله سوار

دکتر عزیز وثوقی نیری