کد USSD

کد USSD

کد USSD

برای حمایت از کودکان مبتلا به سرطان با شماره گیری کد USSD زیر میتوانید یاریگر این عزیزان باشید:

۰۴۵#*۳*۷۴۱*