اطلاعات حساب

اطلاعات حساب

اطلاعات حساب

حسابها ی بنیاد حمایت از کودکان سرطانی (شمیم مهر) :

بانک ملی سیبا : ۰۱۱۲۱۲۴۰۴۰۰۰۰

بانک ملی (کارت به کارت) : ۹۲۲۵-۹۹۹۹-۹۹۱۸-۶۰۳۷

قرض الحسنه نبوی : ۱۳۱۱

بانک تجارت (قرض الحسنه) : ۱۳۰۱۲۱۴۴۴۴

بانک تجارت (کارت به کارت) : ۹۳۵۰-۰۴۲۵-۸۳۷۰-۵۸۵۹