مراسم تجلیل از خانم سید عسگری

مراسم تجلیل از خانم سید عسگری