دیدار اعضا بنیاد با حاج نوری

دیدار اعضا بنیاد با حاج نوری