خاکبرداری از کلینیک در حضور آقای زارعی

خاکبرداری از کلینیک در حضور آقای زارعی