تجلیل از حاج آقامیراسماعیل موسوی

تجلیل از حاج آقامیراسماعیل موسوی