بازدید مدیرکل کمیته امدادامام اردبیل از بنیاد شمیم مهر

بازدید مدیرکل کمیته امدادامام اردبیل از بنیاد شمیم مهر