بازدید دکتر معماری و آقای صادقی از بنیاد

بازدید دکتر معماری و آقای صادقی از بنیاد