بازدید اساتید دانشگاه محقق از مجموعه بنیاد شمیم

بازدید اساتید دانشگاه محقق از مجموعه بنیاد شمیم