اهدای بسته های یلدایی به کودکان مبتلا به سرطان بستری دربیمارستان

اهدای بسته های یلدایی به کودکان مبتلا به سرطان بستری دربیمارستان