اجرای برنامه برای کودکان سرطانی با حضور سردار دلها دستاری

اجرای برنامه برای کودکان سرطانی با حضور سردار دلها دستاری