نحوه تکریم از خیرین بنیاد

نحوه تکریم از خیرین بنیاد

نحوه تکریم از خیرین بنیاد

نشست تعاملی رییس هیات مدیره بنیاد حمایت از کودکان بی سرپرست و مبتلا به سرطان استان اردبیل با تعدادی از کارکنان بنیاد در خصوص نحوه تکریم از خیرین و

حامیان کودکان تحت پوشش این موسسه.

پست مرتبط