قلک رومیزی

قلک رو میزی برای استقرار و استفاده در منزل یا محل کارتان در نظر گرفته شده است