قلک ایستاده

قلک ایستاده  برای استقرار و استفاده در سازمان‌ها، شرکت‌ها، بانکها و فروشگاه‌های زنجیره‌ای نظر گرفته شده است.

IMG_۲۰۲۰۱۰۰۷_۱۴۲۶۵۱