قانون و مقررات

این وب سایت طبق قانون و مقررات نظام جمهوری اسلامی ایران در حال فرعالیت میباشد.

مجوز فعالیت از نیروی انتظامی استان اردبیل نیز دارا میباشد.