عضویت

از شرایط دیگر مشارکت در موسسه شمیم مهر عضویت در این بنیاد است. اعضای شمیم مهر می توانند به صورت کمی یا کیفی در کمک به کودکان مبتلا به سرطان سهیم باشند.
شما می توانید با پرداخت ماهیانه مبلغی به طور منظم و مستمر به جمع شمیم مهر بپیوندید.در این بخش اعضای شمیم مهر با احساس مسئولیت خود در قبال کودکان ما را در درمان و حمایت از کودکان مبتلا یاری می کنند.

دوستان خود را با شمیم مهر آشنا کنید و برای عضو شدن در این بنیاد تشویق کنید تا آنها نیز در این امر نیکوکارانه شریک شوند.

 

اطلاعات بیشتر