زکات فطریه

زکات فطریه

زکات فطریه

بنیاد حمایت از کودکان بی سرپرست و سرطانی استان اردبیل آمادگی خود را جهت دریافت فطریه ی شهروندان نوع دوست اعلام می دارد.

 

 عزیزان می توانند به یکی از روشهای زیر فطریه ی خود را جهت حمایت از کودکان سرطانی واریز فرمایند..

  1. ملی سیبا  ۰۱۰۵۲۳۳۳۳۵۱۰۰۶

  2. ملی سیبا مجازی(کارت به کارت)  ۶۰۳۷۹۹۱۱۹۹۵۱۱۲۰۹

  3. پرداخت با کد #۰۴۵* ۳*۷۴۱*

پست مرتبط