خدمات روانشناختی کودک

طراحی و اجرای برنامه های مختلف در حوزه کودکان مانند بازی درمانی، نقاشی درمانی، موسیقی درمانی، تئاتر درمانی و برگزاری اردوهای یک روزه برای ارتقای روحیه ی کودکان بیمار و افزایش امید به زندگی در آنان از اقدامات انجام گرفته در حوزه ی روانشناختی کودک است که در بنیاد شمیم مهر استان اردبیل انجام می پذیرد.