تشکر و قدردانی حاج جواد قرآن نویس

تشکر و قدردانی حاج جواد قرآن نویس

تشکر و قدر دانی حاج جواد قرآن نویس،رئیس هیئت مدیره ی بنیاد حمایت از کودکان بی سرپرست و سرطانی استان اردبیل از بابت پرداخت زکات فطریه ی  سال ۱۳۹۸هموطنان نوع دوست

پست مرتبط

زکات فطریه

زکات فطریه

بنیاد حمایت از کودکان بی سرپرست و سرطانی استان اردبیل آمادگی خود را جهت دریافت…ادامه مطلب