تبلیغات

هدف اصلی شمیم مهر کمک کردن به کودکان سرطانی است به همین دلیل هیچگونه هزینه ای را برای تبلیغ شمیم مهر نمی پردازد.
همه عزیزانی که در امور مربوط به تبلیغات فعالیت می کنند می توانند با درج آگهی در نشریات و سایت های خبری، بیلبورد و تبلیغات محیطی، در زمینه اطلاع رسانی در مورد فعالیت ها و پروژه های خاص ، برای جلب کمک های مردمی و گسترش حمایت ها اقدام نمایند.