اهدای لوح سپاس و نشان عالی به خیۤربزرگوار

اهدای لوح سپاس و نشان عالی به خیۤربزرگوار

اهدای لوح سپاس و نشان عالی به خیۤربزرگوار

حضور خیۤر بزرگوار اردبیلی جناب آقای فرهاد جعفری نمین در بنیاد و اهدای یک واحد آپارتمان به بنیاد حمایت از کودکان بی سرپرست و مبتلا به سرطان استان اردبیل

واهدای لوح سپاس و نشان عالی از طرف هیات مدیره به خیۤر بزرگوار بنیاد.

 

پست مرتبط