آغاز به کار بنیاد در سال جدید۱۳۹۹

آغاز به کار بنیاد در سال جدید۱۳۹۹

آغاز به کار بنیاد در سال جدید۱۳۹۹

در نخستین نشست کاری سال ۹۹ حاج آقاقرآن نویس رییس هیات مدیره بنیاد برنامه ها و اهداف مورد نظر برای خدمت رسانی بیشتر و بهتر به کودکان تحت پوشش بنیاد

راتشریح کرد و تلاش بیش از بیش مجموعه ی کارکنان برای دستیابی به این امر مهم را خواستار شد.

 

پست مرتبط